Conceptrapport Toerisme en recreatie in Meierijstad

Eind augustus heeft gemeente Meierijstad alle ondernemers in de vrijetijdssector van Meierijstad (verblijfsrecreatie en dagrecreatie) gevraagd hun medewerking te verlenen aan een onderzoek naar de vrijetijdssector in Meierijstad. Dit omdat recreatie en toerisme belangrijke onderdelen zijn van de lokale economie in de gemeente Meierijstad. Het onderzoek is gedaan door bureau ZKA Leisure Consultants en bestond uit twee delen. Het eerste deel van het onderzoek richtte zich op de omvang van de vrijetijdssector in Meierijstad. Deel twee betrof een doelgroep analyse: welke doelgroepen komen er naar onze gemeente. Dit aan de hand van een zogenaamd leisure leefstijlen model.

Wij zijn heel blij dat ZKA een hoge respons op het onderzoek heeft mogen ontvangen. Dit betekent dat onze ondernemers, partners en stakeholders zich ook positief betrokken voelen bij de vrijetijdssector van Meierijstad. Dit waarderen wij zeer en hiervoor hebben we hen dan ook hartelijk bedankt. Op deze manier ontstaat er een representatief beeld van onze vrijetijdssector.

Hoe nu verder?
De onderzoeksresultaten zijn door ZKA verwerkt in een Conceptrapport. Het rapport dient als basis voor de op te stellen toeristisch recreatieve visie Meierijstad. Deze visie wil de gemeente graag samen vorm geven, waarbij we ook de opdracht om hiermee aan de slag te gaan aan ZKA hebben verleend.

De onderzoeksresultaten zijn op 16 januari door ZKA aan het college van burgemeester & wethouders gepresenteerd. Op 25 januari a.s. presenteert ZKA de resultaten in een beeldvormende avond aan de gemeenteraad. Zowel aan het college alsook aan de raadsleden wordt naast de presentatie ook om input gevraagd voor de op te stellen visie toerisme en recreatie in Meierijstad.

De beeldvormende avond voor de gemeenteraad op 25 januari is openbaar en bent u welkom daarbij. Deze avond wordt van 19.30 uur tot 21.00 uur gehouden in de Parallelzaal van het bestuurscentrum aan het Burgemeester Wernerplein 1 in Sint-Oedenrode. Op www.meierijstad.nl/vergaderkalender staat informatie over het programma. Van 19.00 uur tot 19.30 uur bestaat de mogelijkheid om in te spreken. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken, bekijk de spelregels voor de inspreekronde op de website.

Hoe worden jullie betrokken bij het vervolg?
Na 25 januari gaat ZKA van start met de verdere voorbereidingen om te komen tot een visie recreatie & toerisme Meierijstad. Dit onder andere met een uitgebreid participatietraject met ondernemers, (belangen)organisaties en partners uit de toeristisch-recreatieve sector. Ook met jullie dus. Jullie ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging voor een 2-tal bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is in februari/maart a.s. en de tweede bijeenkomst wordt gepland in april/mei. De opzet van deze bijeenkomsten is interactief waarbij de focus ligt op de toekomst van de sector. Uit het onderzoeksrapport volgt een aantal thema’s (denk hierbij bijvoorbeeld aan verblijfstoerisme, dagrecreatie, samenwerking, marketing & promotie etc.). Met deze thema’s gaan we aan de slag tijdens deze twee interactieve bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is een zogenaamde ‘ophaalsessie’ waarin we aan de hand van deze thema’s input ophalen bij jullie over wat er speelt, waar het naar toe moet en hoe we daar kunnen komen. De input van de sessie vertaalt zich naar actiepunten. Deze actiepunten gaan we na de eerste sessie aanvullen en concretiseren naar een realistische lijst met actiepunten. Tijdens de tweede sessie koppelen we deze actiepunten aan jullie terug in een zogenaamde ‘brengsessie’. Het doel van de tweede sessie is om de lijst met actiepunten aan te scherpen, prioriteiten te stellen en scherp te krijgen wat de rol van gemeente en/of private partijen is.

Naast deze bijeenkomsten met de partijen uit de sector wordt ook input opgehaald bij onze gemeentebestuurders, gemeenteraad, collega-ambtenaren van beleidsterreinen met cross-overs met toerisme (zoals detailhandel, horeca, landschapsontwikkeling, kunst- en cultuur, sport, erfgoed, natuur, platteland, citymarketing etc.) en bij inwoners.

En hierna?
Hierna worden de thema’s van de sessies naar doelstellingen vertaald en worden de uitkomsten en actiepunten uit de inventarisatie en sessies verwerkt tot een actieprogramma. Samen met de beleidsmatige inbedding en profilering en positionering van recreatie & toerisme vormen het participatietraject en het actieprogramma uiteindelijk de toeristisch- recreatieve visie Meierijstad. De planning is om deze visie na de zomervakantie ter besluitvorming voor te leggen aan het college van burgemeester en wethouders en ter vaststelling aan de gemeenteraad.

Informatie en vragen
Hebben jullie nog vragen hierover, neem dan contact op met Jacqueline van der Heijden, te bereiken via telefoonnummer 0413 381861 of per email JCvanderheijden@meierijstad.nl

Laten we samen met elkaar Meierijstad toeristisch en recreatief op de kaart zetten!
Bijlage: Conceptrapport.