Collegewerkprogramma Mijlpalen van Meierijstad

Op 19 mei jl. is het collegewerkprogramma (Mijlpalen van Meierijstad) door het College van B&W van de gemeente Meierijstad vastgesteld. Speciaal voor de bij het POM aangesloten ondernemers is een eenvoudiger leesbaar exemplaar van het document gemaakt. Het document is nog steeds 56 pagina’s dik, maar:

 • In het document zijn de belangrijkste zaken voor ondernemers nu geel gearceerd
 • In de leeswijzer (pagina 12 van de bijlage) staat goed weergegeven hoe het document is opgebouwd:
  • Gerelateerd aan het coalitieakkoord
  • Met dezelfde indeling in programma’s
  • Eerst wordt de ambitie weergegeven
  • Vervolgens wat de gemeente de komende periode wil bereiken
  • Daarna wat de gemeente ervoor gaat doen om dat doel te bereiken
  • En tenslotte wat het gaat het kosten / welk budget hiervoor is gereserveerd en wanneer e.e.a. wordt uitgevoerd / opgepakt
 • Voor ondernemers is met name programma 3: Economie (pagina 24 t/m 26) van belang
 • Maar ook Programma 2: Verkeer, vervoer en openbare ruimte (pagina 21 t/m 23) heeft veel raakvlakken met ondernemers
 • Aanvullend de volgende opmerkingen:
  • In veel gevallen moet nog een uitwerking van acties en activiteiten plaatsvinden en gaat die de komende periode plaatsvinden
  • Dit collegewerkprogramma geeft de ambities van de gemeente voor de periode 2017 t/m 2022. Dit betreffen de ambities bovenop de reguliere begroting / bestaand beleid

Het Platform Ondernemend Meierijstad heeft de mogelijkheid om voor vaststelling van het collegewerkprogramma door de gemeenteraad nog te reageren. Reacties van ondernemersverenigingen of individuele bedrijven kunnen wij hierin meenemen mits deze uiterlijk donderdag 15 juni om 12.00 uur per mail binnen zijn op het mailadres jos@platformondernemendmeierijstad.nl